ZERO Fire Systems - Prevention & Repression
Dutch innovators of sustainable fire systems

Verbod PFOS houdend schuim

Wanneer u als bedrijf in bezit bent van blusschuimen is de kans groot dat u te maken hebt –of binnenkort te maken zult krijgen met de problematiek omtrent het bezwaarlijke fluor (PFOS) in uw blusschuimen.

Door de Europese Gemeenschap is regelgeving aangenomen, die erin voorziet dat stoffen en materialen waar perfluorooctane sulfonates (PFOS) in aanwezig is, op termijn worden uitgebannen. Het Ministerie van VROM heeft aangegeven, dat PFOS houdende schuimvormende middelen niet meer mogen worden gebruikt vanaf 27 Juni 2011.

Het probleem met PFOS:
Deze fluorverbinding is een zeer toxische stof die door bioaccumulatie in de voedselketen terecht komt. De stof is daarbij persistent en wordt voor zover bekend niet afgebroken door de natuur. In geval van navulling van een schuimvoorraad met niet PFOS-houdend schuim is de verontreinigende werking van PFOS-schuim daarbij zodanig sterk dat reeds bij de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid PFOS-schuim in een schuimblusinstalllatie de toegestane concentratie overschreden wordt. Zelfs mengingen van 1/200 tot 1/500 bij de meer geconcentreerde blusschuimen kunnen tot meer dan 50 ppm PFOS leiden, waarmee de toegestane grenswaarde wordt overschreden.

De praktijk:
Betreft het in uw geval een installatie met daarin 3M concentraat*, dan dient dit schuim in ieder geval voor of op 27 juni 2011 uit de installatie te zijn verwijderd. Indien de voorraadtank door de tijd is aangevuld (bijvoorbeeld na bijmengtesten), is de kans zeer groot dat dit product eveneens is verontreinigd, waardoor de volledige inhoud dient te worden vervangen.

* Let op: Verschillende blusschuim fabrikanten hebben in het verleden gebruik gemaakt van op PFOS gebaseerde fluor-tensiden (hierdoor kunnen andere dan 3M Light Water schuimconcentraten, dus ook PFOS bevatten!) Wij adviseren u om de leverancier(s) hierover een verklaring te laten afgeven.

PFOS-verklaring niet bruikbaar
Veel fabrikanten bieden u aan een schriftelijke verklaring af te geven waarin de fabrikant verklaart dat zijn schuim niet is geproduceerd met PFOS. Dit heeft in de praktijk geen waarde. Uit de praktijk is gebleken dat niet-PFOS schuim in vele tanks verontreinigd is geraakt tijdens productie, vullen met vervuilde apparatuur of na het vullen in een vervuilde tank. Een schuimcertificaat zegt dus niets over het werkelijke PFOS gehalte in UW installaties en is dan ook niet bruikbaar. Een monster afnemen en specifiek op PFOS laten beoordelen is een vereiste.

Wat nu?
Indien u een vermoedelijk bezwarende schuimvoorraad bezit en vervanging overwogen heeft, zal u wellicht gemerkt hebben dat dit bijzondere aandacht vraagt. Belangrijk is te achterhalen met welk schuim de installatie bij de oplevering is gevuld. Indien dit een 3M schuimconcentraat was, kunt u er vanuit gaan dat er nog steeds PFOS aanwezig zal zijn in de opslagtank. Vervanging en reiniging** dienen te worden uitgevoerd. Indien er twijfel is over de aanwezigheid van PFOS in de opslagtank, kan ZERO Fire Systems B.V. een monster nemen van uw huidige blusschuim en vaststellen of u PFOS houdend blusschuim bezit. Is dit het geval dan begeleiden wij u bij het gehele traject van schuimvervanging.

Uiteraard moet eerst en vooral bepaald worden welk nieuw schuimvormend middel het meest geschikt is voor uw brandrisico.
Er komt echter meer aan te pas:

  • de opslagtank met bezwaarlijk schuimadditief moet geledigd worden 
  • het schuimvormend middel moet vervoerd en vernietigd worden 
  • de opslagtank of het schuimsysteem moet gereinigd worden 
  • het spoelwater moet vernietigd worden
  • eventueel moet het schuimsysteem technisch aangepast of opnieuw afgesteld worden 
  • uw schuimsysteem of -tank moet opnieuw gevuld worden

Heel wat zaken die u liefst in een minimaal tijdsverloop wil realiseren, maar toch met een maximum aan expertise en met de juiste adviezen.

** Niet ieder schuimbijmengsysteem is te garanderen op volledige reiniging. Aanvullende acties of vervanging van onderdelen kan noodzakelijk zijn.

Actieve handhaving PFOS door VROM inspectie 2011 en 2012

Onlangs heeft de inspectie van VROM een syposium gegeven waarin zij heeft bekend gemaakt het verbod op PFOS actief te zullen handhaven middels inspecties. Er is geen gedoogbeleid van toepassing. Bij overtreding zullen sancties worden opgelegd en zullen de overtreders strafrechtelijk en bestuursrechtelijk worden vervolgt.

De gehele presentatie van het VROM is te vinden op deze link:

Symposium inspectie handhaving PFOS VROM 2011/2012 

Fluorvrij schuimconcentraat
Bij het toepassen van een 100% fluorvrij (niet te verwarren met vrij van fluor surfuctanten) schuim zijn er geen risico's dat in de toekomst nogmaals een vervanging nodig is als er mogelijk een nieuwe eis komt. En tevens wordt het jaarlijks of 3-jaarlijks testen veel gemakkelijker omdat de schuimresten niet op een speciale manier moeten worden afgevoerd.

ZERO Fire Systems beschikt over een geheel fluorvrij 3x3 alcoholbestendig schuimconcentraat dat 100% fluorvrij is met een certificaat volgens NEN-EN1568 en Last fire.

Graag geeft ZERO Fire Systems u nader advies over de verschillende maatwerkoplossingen. U kunt contact opnemen met ons via het telefoonnummer: +31 (0) 10 44 22 525

Lees hier meer over het PFOS-verbod van het 'Centrum Industriele Veiligheid'